Informació Pública de l’Avanç de Pla

Amb la publicació de l’aprovació en el ple de l’Ajuntament del 28 de gener de l’Avanç de Pla en el diari Regió 7 del passat dia 27 de febrer, s’inicia el període de 30 dies hàbils d‘Informació Pública que durarà fins el dia 5 d’abril.

Prèviament, aquest acord, també ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 22/2/2016, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 24/2/2016 i al diari La Veu de l’Anoia el 26/2/2016.

Durant aquest període de temps d’informació pública, s’ofereix als veïns la possibilitat de consultar i demanar informació als tècnics redactors sobre els diferents aspectes del document aprovat i plantejar dubtes i/o suggeriments per tenir en compte en la redacció del POUM.

Està prevista una primera sessió d’atenció personalitzada als veïns el proper:

 dimarts, 15 de març

Els interessat cal que demanin hora a l’oficina de l’Ajuntament.

Aprovació de l’Avanç de Pla

El passat dia 28 de gener de 2016, va ser aprovat per el Ple de l’Ajuntament l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per unanimitat dels membres assistents.

En la mateixa sessió també es va aprovar sotmetre a Informació pública a informació pública l’avanç de planejament del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Castellfollit de Riubregós aprovat i, de forma conjunta amb tots els documents que el composen, durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d’aquest acord al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos diaris i a la pàgina web municipal, per tal que tot aquell interessat pugui examinar-los, formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions consideri adients.

La documentació que integra l’Avanç es podrà consultar durant l’esmentat termini a les oficines de l’ajuntament de Castellfollit de Riubregós de dilluns a divendres de 10 a 14 h .

També és pot consultar en el següent enllaç:  Documentació

Participació Ciutadana. 1ª Sessió Informativa. Què és un POUM?

El passat divendres 24 de juliol, al local social de l’ajuntament, es va dur a terme una sessió informativa en la que es va explicar, què és un POUM?

Les sessions informatives formen part de les diferents actuacions que s’han recollit en el Programa de Participació Ciutadana que té per objectiu fer partícips de la redacció del POUM a tota la població.

Aquesta sessió no estava prevista en el Programa de Participació Ciutadana, però es va realitzar a petició del propi consistori.

Hi van assistir unes 14 persones.

Presentació (cliqueu per veure el document)