Aprovació de l’Avanç de Pla

El passat dia 28 de gener de 2016, va ser aprovat per el Ple de l’Ajuntament l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per unanimitat dels membres assistents.

En la mateixa sessió també es va aprovar sotmetre a Informació pública a informació pública l’avanç de planejament del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Castellfollit de Riubregós aprovat i, de forma conjunta amb tots els documents que el composen, durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d’aquest acord al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos diaris i a la pàgina web municipal, per tal que tot aquell interessat pugui examinar-los, formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions consideri adients.

La documentació que integra l’Avanç es podrà consultar durant l’esmentat termini a les oficines de l’ajuntament de Castellfollit de Riubregós de dilluns a divendres de 10 a 14 h .

També és pot consultar en el següent enllaç:  Documentació