Què és el POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  és l’instrument de planejament urbanístic que defineix el model de municipi establint l’ordenació integral del territori, la distribució dels usos i activitats i la seva regulació.

2.Règim jurídic del sòl. Estructura general i zonificació del sòl no urbanitzableeL’instrument d’ordenació vigent al municipi de Castellfollit de Riubregós són les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades el 15 de febrer de 2000. El seu desenvolupament en aquests anys, així com els canvis legislatius, socials i econòmics fan necessari l’elaboració d’una nova eina i programa de futur. El nou POUM és doncs una oportunitat per establir el model de poble.

.

.

El nou POUM, d’acord amb la Llei d’Urbanisme de Catalunya, ha de respondre a diversos objectius:

  • Definició de l’estructura general del municipi, garantint un desenvolupament urbanístic sostenible tenint en compte la utilització eficient del sòl com a recurs natural no renovable, atenent les necessitats socials i econòmiques del municipi, protegint el medi ambient i el patrimoni cultural. Per aconseguir-ho caldrà un anàlisi dels potencials i amenaces del municipi.
  • Determinar el tractament urbanístic del sòl urbà existent: protecció, millora, renovació. Ordenant les edificacions existents i posant el relleu els seus valors.
  • Establir els sòls subjectes a protecció urbanística (no urbanitzables).
  • Determinar les tipologies d’edificació i d’habitatge en el sòl urbà, residencial i industrial.
  • Garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
  • Garantir els drets d’iniciativa, informació i participació dels ciutadans en els processos urbanístics.
  • Fomentar l’activitat econòmica, tan al nucli com al sòl no urbanitzable.