Procés i Etapes

El procés de redacció d’un POUM és un procés llarg, lent i complex, on hi intervenen nombrosos agents. L’aprovació de cada fase del planejament no depèn únicament de l’ajuntament sinó també depèn finalment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals (CTUCC), i dels informes sectorials d’altres administracions .

Les fases de la redacció del Pla són les següents:

  • Avanç de Pla : Definició dels objectius i criteris  per al planejament del POUM i de les alternatives de model urbanístic. Redacció del Document Inicial Estratègic (DIE), que forma part de la tramitació ambiental del Pla.

L’aprovació de l’Avanç de Pla donarà pas a una exposició pública de 30 dies durant els quals es podran presentar suggeriments i es sol.liciten els informes de la CTUCC i de la Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental (OTAA).

  • Aprovació inicial: Concreció de l’ordenació urbanística un cop analitzats els suggeriments i les propostes presentades per la ciutadania i els informes  rebuts de l’administració al document d’Avanç de Pla. Redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic (EsAE)

L’aprovació Inicial del POUM donarà pas a una exposició pública de 45 dies durant els quals es podran presentar al·legacions. Després de l’aprovació inicial cal sol·licitar els diferents informes sectorials, a més de tramitar el Document Ambiental Estratègic.

  • Aprovació provisional: Després de l’exposició pública es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades i s’informarà de les resolucions municipals incloses en el document del pla.

Cal sol·licitar un informe previ a l’Aprovació provisional a la CTUCC i el Dictamen Estratègic Ambiental.

Si les diferencies entre el document de l’aprovació provisional i l’aprovació inicial fossin substancials s’obriria un nou termini d’exposició pública.

  • Aprovació definitiva: Verificació de la legalitat del document i del tràmit i de l’ajust amb les determinacions del planejament superior. Es lliurarà el document definitiu a la CTUCC (Comissió Territorial d’Urbanisme de les comarques centrals), que verificarà la legalitat del document.

En cas que sigui necessari s’el.laborarà un document de Text Refós que reculli les correccions i ajustos de la resolució de la CTUCC.

L’aplicació del POUM entrarà en vigor a partir de la publicació al DOGC.